Zoznam aktivít

 • A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových plánov a/alebo programov záchrany
  • A.1. Vypracovanie detailných manažmentových plánov pre kľúčové biotopy sokola červenonohého na Slovensku
  • A.2. Príprava a presadzovanie agro-environmentálnej schémy pre sokola červenonohého
  • A.3. Vypracovanie plánu poľnohospodárskych postupov a monitorovacej schémy pre projektové lokality v Maďarsku
  • A.4. Príprava knihy o sokolovi červenonohom
  • A.5. Vypracovanie a predloženie Národného akčného plánu v Maďarsku a Programu záchrany na Slovensku
 • B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights
 • C. Konkrétne ochranárske opatrenia
  • C.1. Vytváranie náhradných hniezdnych príležitostí
  • C.2. Vytváranie podmienok pre prirodzené hniezdne príležitosti výsadbou a obnovou vetrolamov
  • C.3. Implementácia a propagácia ochranárskych metód na obnovu havraních kolónií
  • C.4. Testovanie metód pasenia na lokalite Heves
  • C.5. Testovanie metód pasenia na lokalite Vásárhelyi
  • C.6. Testovanie metód na ochranu hniezd pred kunami
  • C.7. Obmedzenie odstrelu havranovitých vtákov v kľúčových lokalitách v rámci projektových CHVÚ
  • C.8. Zabezpečenie ochrany najohrozenejších migračných a odpočinkových stanovíšť
  • C.9. Stráženie a ochrana aktívnych hniezd sokola červenonohého na Slovensku
  • C.10. Implementácia agro-environmentálnej schémy na zabezpečenie optimálneho manažmentu potravných lokalít na Slovensku
 • D. Monitoring vplyvu projektových aktivít
  • D.1. Monitoring vplyvu projektových aktivít na Slovensku
  • D.2. Monitoring a vyhodnotenie formovania havraních kolónií
  • D.3. Monitoring a vyhodnotenie starostlivosti o projektovú lokalitu v CHVÚ Hevesi-sík
  • D.4. Monitoring a vyhodnotenie starostlivosti o projektovú lokalitu v CHVÚ Vásárhelyi-és Csanádi
  • D.5. Monitoring a vyhodnotenie predácie hniezd kunou skalnou
  • D.6. Posúdenie socioekonomického vplyvu projektových aktivít
 • E. Práca s verejnosťou a šírenie výsledkov
  • E.1. Tvorba projektovej web stránky
  • E.2. Umiestnenie informačných tabúľ v projektových oblastiach
  • E.3. Projektová komunikácia
  • E.4. Komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi pôdy
  • E.5. Putovná výstava pre školy
  • E.6. Výstava v múzeu Kardoskút
  • E.7. Správa pre verejnosť
  • E.8. Technická komunikácia o projektových výsledkoch
 • F. Riadenie projektu a monitoring projektu
  • F.1. Projektový manažment, monitoring a podávanie správ,
  • F.2. Stretnutia projektovej rady
  • F.3. Tvorba siete kontaktov
  • F.4. Nezávislý audit projektu
  • F.5. Program ochrany po skončení projektu