Ochranársky status a trendy

Sokol červenonohý je v červcenom zozname IUCN zaradený ako takmer ohrozený a nachádza sa v Prílohe 1 Smernice o vtákoch (79/409/EEC). Európsky program záchrany druhu bol oficiálne zverejnený v roku 2010. Vo väčšine krajín v rámci areálu rozšírenia je sokol červenonohý prísne chránený a na jeho ochranu boli v jednotlivých krajinách vytvorené programy záchrany.

Celosvetová populácia je odhadovaná na 300-800tis. jedincov, v Európe hniezdi 26-39tis. párov, pričom väčšina populácie hniezdi v stepiach východnej Európy a strednej Ázie.

VKarpatskej kotline sa vyskytuje najväčšia hniezdna populácia druhu v rámci Európskej únie. Krajiny, medzi ktorými sa táto populácia deli, sú: Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko. Najnovšie výsledky monitoring a trendy môžete nájsť v časti monitoring.