Migrácia

Na konci hniezdnej sezóny sa sokoly červenonohé združujú do malých skupín a potulujú sa okolo hniezdnych teritórií, alebo sa príležitostne objavia vo veľkých počtoch v severnej a západnej Európe. Od augusta do októbra využívajú vtáky predmigračné odpočinkové stanovištia, kde sa môžu v rovnakom období vyskytovať stovky jedincov. I keď nevieme celkom presne, ako a kde sa tieto nocoviská vytvárajú, určité vetrolamy, solitérne stormy alebo malé remízky sú využívané opakovane každý rok.

Sokol červenonohý opúšťa hniezdny areál v septembri – októbri a majú široký migračný rozptyl (od Blízkeho Východu po východnú časť Stredomoria) a do saván južnej Afriky prilieta v novembri (viď obr.). Zimoviská opúšťajú vtáky okolo februára a na hniezdiská sa vracajú v polovici apríla až začiatkom mája.