Hniezdenie

Sokol červenonohý je vo svojom areáli výskytu jediným druhom dravca, ktorý hniezdi v kolóniách, aj samostatných hniezdach na stromoch. Tak ako aj ďalšie druhy sokolov, obsadzuje prázdne hniezda, postavené predovšetkým krkavcovitými druhmi (druhy rodu Corvus a straka obyčajná (Pica pica)). Pomerne neskoro (máj – jún) znesie samica 3-4, výnimočne 5 červenkastých vajec. Na inkubácií, ktorá trvá približne 4 týždne, sa podieľajú obe pohlavia. Obaja rodičia sa podieľajú tiež na starostlivosti o mláďatá, až do ich opustenia hniezda asi po 4 týždňoch. Aj keď sa vtáky v druhom kalendárnom roku považujú za dospelé, zriedkakedy hniezdia v prvej hniezdnej sezóne. Najstarší známy hniezdiaci sokol červenonohý mal 12 rokov.

V živote sokola červenonohého má veľmi významnú úlohu havran, nakoľko havranie kolónie predstavujú pre druh dôležité prirodzené hniezdne podmienky. Okrem toho bolo zaznamenané, že sokoly hniezdiace v kolóniách mali vyššiu úspešnosť hniezdenia, ako jedince hniezdiace izolovane. Ako príklad možno uviesť fakt, že bezohľadné prenasledovanie havranov v Maďarsku spôsobilo dramatický pokles populácie: v roku 1980 bolo zaznamenaných približne 255 000 párov, kým v súčasnosti je to maximálne 25 000 hniezdnych párov.