Biotopové nároky

Sokol červenonohý hniezdi na otvorených plochách, s nízkym zastúpením drevinnej vegetácie, roztrúsených stromov, alebo s výskytom vetrolamov, nakoľko tieto biotopy ponúkajú hniezdne podmienky. Preferovanými biotopmi sú trvalé trávnaté stepi, lúky a pasienky, ale hniezdi aj v poľnohospodárskej krajine.